Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO MARYMONT WARSZAWA 1911

SEKCJE MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE

 

1.DEFINICJE I OKREŚLENIA:

– Klub, lub KS Marymont 1911 – Klub Sportowy Marymont Warszawa 1911 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa,

– Zarząd – Zarząd Klubu Sportowego Marymont Warszawa 1911 Sp. z o.o.

– Członek – Członek sekcji młodzieżowych i dziecięcych Klubu Sportowego Marymont Warszawa 1911, który podpisał umowę uczestnictwa z Klubem oraz regularnie wnosi stosowne opłaty,

– Miesięczna opłata podstawowa – stała miesięczna opłata wnoszona przez wszystkie 12 miesięcy roku szkoleniowego obowiązująca wszystkich członków sekcji młodzieżowych i dziecięcych KS Marymont 1911, uprawniająca do korzystania z Pakietu Podstawowego,

– Pakiet podstawowy – pakiet minimum usług, które Klub zobowiązuje się zapewnić swoim Członkom w zamian za wnoszenie miesięcznych opłat podstawowych, szczegółowy zakres pakietu stanowi załącznik do umowy uczestnictwa,

– Pakiety dodatkowe – osobno zdefiniowane pakiety usług dodatkowych, świadczone ponad usługi zawarte w pakiecie podstawowym, które członkowie klubu mogą wykupić dodatkowo, na podstawie osobnej oferty,

– Zawodnik – członek KS Marymont 1911 reprezentujący klub i uczestniczący w zajęciach organizowanych przez KS Marymont 1911,

– Umowa uczestnictwa – umowa cywilno-prawna podpisywana każdorazowo z członkiem klubu lub jego opiekunem prawnym regulująca zakres świadczeń oferowanych przez Klub oraz zobowiązań Członka lub/i jego opiekuna prawnego wobec Klubu.

 

2.OPŁATY I ZASADY FINANSOWANIA

2.1.Klub finansowany jest przez:

– Członków Klubu, lub ich opiekunów prawnych z wnoszonych przez nich miesięcznych opłat podstawowych, oraz opłat za opcjonalnie wykupywane pakiety dodatkowe,

– Działalności odpłatnej pożytku publicznego wykonywanej przez Klub, z którego dochód w całości przeznaczony będzie na cle statutowe związane z prowadzeniem sekcji młodzieżowych i dziecięcych (np. organizacja obozów, lig, turniejów, wydarzeń sportowych),

– jednostki terytorialne poprzez dotacje i realizację zadań publicznych,

– darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez sponsorów,

– dochody z ofiarności publicznej,

– działalności gospodarczej służącej zwiększeniu środków dostępnych na szkolenie w sekcjach młodzieżowych i dziecięcych.

2.2.Składki członkowskie

– opłaty – opłaty ustala Zarząd Klub, wysokość opłat jest stała w ramach danego roku szkoleniowego, za wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności opisanych w umowie członkowskiej (np. zmiana opodatkowania).

– wysokość miesięcznej opłaty podstawowej od 1 marca 2017 roku wynosi 200,00 zł  (słownie: dwieście złotych), płatne w każdym miesiącu roku szkoleniowego,

– w przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, Członek Klubu może zostać skreślone z listy zawodników Klubu, decyzję o skreśleniu z listy podejmuje Zarząd Klubu,

– nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia miesięcznej opłaty podstawowej,

– miesięczna opłata podstawowa nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym,

– miesięczną opłatę podstawową należy uiszczać z góry najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca,

– miesięczne opłaty podstawowe zabezpieczają częściowo funkcjonowanie Klubu (opłata za wynajem hal sportowych lub boisk, wynagrodzenie trenerów, realizacja programu szkoleniowego, księgowość, sprzęt sportowy, itp.),

– w przypadku nie wniesienia w terminie miesięcznej opłaty podstawowej, Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z grupy treningowej.

2.3. Wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto bankowe Klubu wskazane w fakturze lub innym stosownym dokumencie.

3. FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA ZAWODY, OBOZY SPORTOWE I ZGRUPOWANIA.

3.1. Koszty związane z przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na zawodach ponoszą rodzice/opiekunowie zawodników.

3.2. Koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów ponosi Klub lub rodzice/opiekunowie.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH I ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

4.1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w zawodach podejmuje Trener zawodnika na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania na zajęciach treningowych.

4.2. Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych oraz zgłoszony do zawodów ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich.

4.3. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.

4.4. Zawodnik reprezentujący Klub zobowiązany jest do występowania w stroju klubowym.

4.5. Zawodnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z preliminarzem zawodów na dany sezon, a następnie dostosować się do terminów zawodów.

4.6. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być zaakceptowane i uzgodnione z trenerem.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH I ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH

5.1. W okresie wakacji i ferii zimowych Klub organizuje (w miarę możliwości) obozy lub zgrupowania sportowe.

5.2. O terminie i miejscu organizacji obozów i zgrupowań sportowych decyduje Zarząd Klubu na wniosek Trenerów.

5.3. Uczestnictwo zawodników w obozach i zgrupowaniach sportowych jest obowiązkowe ze względów szkoleniowych.

5.4. W szczególnych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić zawodnika z obowiązku uczestnictwa w obozie lub zgrupowaniu sportowym.

5.5. Koszty uczestnictwa zawodnika na obozie treningowym lub w zgrupowaniu sportowym  pokrywają rodzice/opiekunowie.

 

6. OBOWIĄZKI KLUBU

6.1. Klub ma obowiązek zagwarantować miejsce na boiskach i/lub salach sportowych.

6.2. Opiekę trenerską lub instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami na boiskach i/lub salach sportowych oraz na zawodach i zgrupowaniach sportowych

 

7. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU:

7.1. Członek Klubu ma prawo do:

– uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego,

– korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej,

– korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,

– udziału w bezpośrednim przygotowaniu startowym do zawodów mistrzowskich, turniejów i meczów towarzyskich w momencie uzyskania wyniku na poziomie umożliwiającym zakwalifikowanie się do ścisłej kadry Klubu

– rezygnacji (pisemnej, lub mailowej) z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie, przy zachowaniu okresów wypowiedzenia i zasad określonych w umowie członkowskiej,

7.2. Członek Klubu ma obowiązek:

– przestrzegać obowiązującego Regulaminu Klubu,

– przestrzegać regulaminu boisk i/lub sal sportowych, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na boiskach i/lub salach sportowych,

– systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu,

– stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową,

– posiadać ze sobą strój piłkarski, odpowiednie obuwie na boisko i/lub salę sportową,

– każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonania specjalistycznych badań lekarskich w Poradni Sportowo-Lekarskiej od 8 roku życia, dzieci poniżej 8 roku życia zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na boiskach i/lub salach sportowych,

– terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego, zgłaszanie wszelkich dolegliwości,  kontuzji trenerowi niezwłocznie w wypadku ich wystąpienia,

– systematycznie i terminowo wnosić wszystkie opłaty,

– brać udział w zawodach oraz obozach treningowych organizowanych przez Klub,

– godnie reprezentować barwy klubu, zachować postawę sportowca, szanować zasady uczciwej walki, szacunku dla przeciwnika.

7.3. Udział zawodnika Klubu w zawodach piłki nożnej innych niż międzyszkolne na własną rękę jest możliwy tylko po wyrażeniu zgody przez koordynatora lub trenera odpowiedzialnego za danego zawodnika w innym przypadku zawodnik zostanie zawieszony.

 

8. CZŁONKOSTWO W KLUBIE USTAJE W PRZYPADKU:

8.1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie (lub mailowo) do Zarządu i przyjęciu go przez Zarząd co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy uczestnictwa na zasadach w niej opisanych,

8.2. Klub ma prawo do wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika zajęć niniejszego Regulaminu, Statutu Klubu lub norm współżycia społecznego. Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie odbywa się na zasadach określonych w umowie uczestnictwa.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Wszelkie propozycje zmiany regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu i zostaną poddane do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Klubu,

9.2. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej Klubu,

9.3. Rodzice/opiekunowie, lub członkowie Klubu mają prawo wystąpić do Zarządu z pisemną prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych,

9.4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu,

Rzeczy nieujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.